Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2015

Tak obserwuję ludzi i zastanawiam się skąd oni mają tylu znajomych? Ja też wychodzę z domu, jakichś ludzi znam, ale trudno mi trafić na takich wariatów, przy których mogłabym poczuć, że żyję. 
— Sonia_Sonatka

April 09 2015

7483 0af2
Reposted fromsoSad soSad viaTiffanys Tiffanys
8669 b1c3 500
Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk Pożądanie mieszka w szafie
3675 9ccb
Reposted fromolass olass viaTiffanys Tiffanys
2832 fc58
Reposted fromlittlefool littlefool viaTiffanys Tiffanys
0580 bd5a 500
Reposted fromhalucine halucine viaTiffanys Tiffanys
6567 376f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaTiffanys Tiffanys
Reposted fromlinney linney viaTiffanys Tiffanys
0639 ef85
Reposted fromkrzysk krzysk viaTiffanys Tiffanys
7817 7cdf
Reposted fromretaliate retaliate viaTiffanys Tiffanys
4835 3ca9
Reposted fromcupandcup cupandcup viaTiffanys Tiffanys
Reposted fromsfm sfm viaTiffanys Tiffanys
2549 48b5 500
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viaTiffanys Tiffanys
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl